INFORMACIJA O RADU SINDIKATA UINO

Broj: 01/9-10/18
Datum: 05.10.2018.godine

Poštovani,
ovim putem želimo Vas informirati o trenutnim aktivnostima u radu Sindikata UINO, kao i svim ostalim radnjama koje slijede i koje nas očekuju u nastupajućem periodu:

1. Reprezentativnost Sindikata UINO:

U periodu korištenja godišnjih odmora, na osnovu broja članova Sindikata, ispunili smo uvjet za reprezentativnost, a što je veliki uspjeh i zasluga svih nas koji smo u članstvu. U vezi s tim, dana 20.08. zahtjevom smo se obratili Kabinetu direktora u cilju izdavanja Potvrde, kojom i zvanično institucija potvrđuje da imamo 1.267 članova (prema obračunu plata za 08.mjesec), a ova Potvrda je preduvjet da bi Ministarstvo pravde BIH dalo pozitivno mišljenje Vijeću-Savjetu Ministara BiH, koje izdaje konačno rješenje o reprezentativnosti.

Napomena: Potvrda je potpisana 04.10.2018, na protokolu je i već sutra možemo očekivati kompletiranje zahtjeva prema Ministarstvu pravde BIH. Također, ističem da je naš poslodavac Vijeće-Savjet Ministara BiH sa kojim ćemo ući u daljnji postupak pregovaranja, u cilju rješavanja svih naših radno-pravnih pitanja.

2. Održana 3. Sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO:

Dana 15.09.2018 godine održana je 3.Sjednica Upravnog odbora Sindikata (u svom proširenom sastavu), pri čemu su razmatrana sva bitna pitanja u daljem radu Sindikata i to:

2.1 Polugodišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu SUINO – detaljno je prezentiran, uz obrazloženje: stavka po stavka, svake financijske promjene i izvoda transakcijskog računa, za period 01.01.-30.06.2018. godine, uključujući i sve transakcije izvršene preko blagajne.
Napomena: Agencija BILANS USPJEHA d.o.o. Istočno Sarajevo, koja vrši finansijsko-knjigovodstvene usluge za Sindikat, izradila je Polugodišnji izvještaj o radu Sindikata, te isti dostavila APIF-agenciji i Poreznoj upravi Banja Luka za I-polugodište 2018.godine, koji prikazuje pozitivno poslovanje Sindikata.

Članovi Upravnog odbora su pohvalili kvalitet i preciznost prezentiranog izvještaja, a donesen je i zaključak da se na web-stranici Sindikata objavi skraćeni Polugodišnji finansijski izvještaj.

2.2 Uređenje uvjeta za obavljanje sindikalnih aktivnosti u UINO – dogovorena je izrada Sporazuma o uređenju uslova za obavljanje sindikalnih aktivnosti koji treba da potpišu direktor UINO i predsjednica Sindikata UINO.

Ovim sporazumom bi se uredio rad Sindikata UINO i njegovih organa kod poslodavca UINO, a posebno: međusobna suradnja Računovodstva UINO i Sindikata po svim zajedničkim pitanjima, prvenstveno uključujući razne vrste ugovaranja sa klauzulama administrativnih zabrana, kao i razmjenu ostalih podataka koje se odnose na mjesečne naknade članova Sindikata, ustupanje prostora za rad i održavanje sastanaka, sredstava za komunikaciju, korištenje službenih vozila za sindikalne aktivnosti, održavanje sastanaka u toku rada i odsustvo sa rada za ovlaštene predstavnike Sindikata UINO, po pozivu nadležnog organa Sindikata i drugo.

Napomena: Izrada Sporazuma je u tijeku, a u istu su uključeni, pored Predsjednika Upravnog odbora i Predsjednik Skupštine, Predsjednica Sindikata, svi članovi Upravnog odora i komisija, Statutarne i Drugostupanjske. Također, dogovoreno je hitno pripremanje prijedloga direktoru UINO koji bi obuhvatio problematiku: dobrovoljni davaoci krvi (obzirom da pored obraćanja i urgencije od strane Sindikata još uvijek ništa nije riješeno), elementarne nepogode, polaganje stručnog ispita, rad sindikalnih aktivista i drugo.

2.3 Pravilnik o raspodjeli sredstava Fonda solidarnosti (analiza, izmjene i dopune) – izvršene su izmjene i dopune Pravilnika, u dijelu gdje je postojeći bio nejasan i nedorečen, kao i u dijelu gdje je većinom glasova ili jednoglasno zaključeno da nije svrsishodno i ekonomski opravdano vršiti dodjelu sredstava iz fonda solidarnosti, dok drugi, opravdani slučajevi uopće nisu uključeni. Izmjene i dopune su većinom glasova ili jednoglasno usvojene i sadržane u Odluci o izmjeni Pravilnika, a dostupne su na web-stranici Sindikata.

Napomena: Komisija za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti je do sada razmatrala 20 zahtjeva za pomoć i odobrila ukupno 3.600,00 KM kao pomoć iz sredstava Fonda solidarnosti Sindikata. Trenutno se razmatra 13 novih zahtjeva.

2.4 Analiza rada komisija Sindikata UINO i Pravilnika o radu komisija – pri čemu je svaka komisija prezentirala stanje trenutnih aktivnosti, te dobila konkretna zaduženja sa rokovima za izvršenje istih. Posebno je istaknut rad Komisije za raspodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti, koja u kontinuitetu donosi rješenja o isplatama novčanih sredstava po zahtjevima članova Sindikata, a koja je značajno i inicirala propuste u Pravilniku o raspodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti. Također, Statutarna komisija i II-stupanjska komisija kontinuirano rade i daju maksimalan doprinos u rješenju svakog pojedinačnog problema sa kojima se Sindikat susreće.

2.5 Plan i prijedlozi aktivnosti Sindikata UINO nakon sticanja statusa reprezentativnosti sindikata – najbitnija su tema razmatranja, pri čemu je ukazano na alarmantnu potrebu hitnog postupanja i djelovanja Sindikata UINO nakon zvaničnog sticanja statusa reprezentativnog sindikata u UINO jer to ne samo da očekuju naši članovi, već je i krajnje je vrijeme da se poduzmu konkretne aktivnosti na zaštiti i osiguranju radno- pravnih pitanja članstva, sa posebnim akcentom na izmjenu i uređenje legislative u cilju opšteg poboljšanja radnog i ekonomskog statusa državnih službenika i zaposlenika.

2.6 Izrada nacrta Kolektivnog ugovora i imenovanje članova Radne grupe za pregovaranje i izradu Ugovora – Kolektivnim ugovorom se uređuju prava i obaveze strana koje su ga zaključile, te prava i obaveze iz radnog odnosa, ili u vezi s radnim odnosom, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Međutim zaposleni u institucijama BiH su jedina kategorija u ovom dijelu Evrope koja nema potpisan kolektivni ugovor čime se ruše svi međunarodni standardi rada. U vezi s tim, potrebno je proučiti i izvršiti analizu postojećih Kolektivnih ugovora državnih službenika Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH, te susjednih država Republike Srbije i Republike Hrvatske, odnosno uzeti najbolja i najkvalitetnija rješenja za naš Kolektivni ugovor kako bi na najbolji način zaštitili interese i prava članova Sindikata UINO, odnosno svih zaposlenih u UINO. Na sastanku su predloženi članovi Radne grupe za pregovaranje i izradu nacrta Kolektivnog ugovora.

2.7 Sporazum o suradnji između Saveza sindikata Policijskih organa u BiH i SUINO – pokrenuta je inicijativa za potpisivanje Sporazuma o suradnji između Saveza sindikata Policijskih snaga u BiH i Sindikata UINO, a radna verzija Sporazuma je u prethodnom periodu dostavljena na razmatranje i analizu svim članovima organa Sindikata UINO. Ovim Sporazumom bi se uredila međusobna suradnja i obaveze između potpisnika, u zajedničkom sindikalnom djelovanju prema: menadžmentu institucija Policijskih organa u BiH i menadžmentu UINO BIH, UO UINO, Vijeću/Savjetu Ministara BIH, ostalim institucijama i agencijama u BiH, vjerskim zajednicama, političkim strankama i drugim asocijacijama u zemlji i inostranstvu, a u cilju jačanja sindikalne solidarnosti i uzajamnosti, te dosljednog sprovođenja konvencija i međunarodnih ugovora, povelja i deklaracija kojima se štite ljudska prava i slobode. Potpisnici ovog Sporazuma bi ostvarili međusobnu suradnju u aktivnostima kojima je cilj: rad na dogradnji, donošenju i primjeni zakonske i podzakonske regulative kojom se obezbjeđuje ekonomska i socijalna zaštita i sigurnost, prije svega službenika Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH i službenika policijskih organa u BiH i njihova radno-pravna zaštita, zalaganje za realnu cijenu rada i za obezbjeđenje odgovarajućih uslova za rad, pregovaranje sa poslodavcem, institucijama BiH i drugim organima, te isticanje zahtjeva državnim organima,

2.8 Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja godišnjeg odmora i plaćenog odsustva za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine (analiza nacrta, inicijative i prijedlozi…) – kako su u toku rasprave oko novih podzakonskih akata bitnih za radna prava zaposlenih u državnoj službi BiH i to u dijelu određivanja dužine godišnjeg odmora državnih službenika (pri čemu je predloženo uvećanje godišnjeg odmora u zavisnosti od ostvarenog radnog staža, u zavisnosti od uslova života, po osnovu uslova rada, a proširene su i mogućnosti odobravanja plaćenog odsustva, kao i uvećanje godišnjeg odmora zavisno od nivoa radnog mjesta).

Na sastanku je zaključeno da su napravljena određena poboljšanja u odnosu na dosadašnje podzakonske akte koji su tretirali ovu materiju, ali je potrebno (ukoliko se ispune preduvijeti) da se Sindikat UINO uključi u raspravu oko konačnog teksta ovih akata i da pokuša izboriti najkvalitetnija rješenja za zaposlene u UINO.

2.9 Web-administrator web stranice Sindikata UINO je izvršio prezentaciju načina korištenja web stranice Sindikata UINO i prikazao poboljšanja koja su urađena na stranici u prethodnom periodu. Prezentovane su informacije o obimu korištenja web stranice od strane članova Sindikata UINO i način realizacije elektronskih sjednica putem web foruma na stranici Sindikata UINO.

Zaključeno je da informacije moraju brzo i kvalitetno biti dostupne članovima SUINO, a da izvještaji sa sjednica, analize i radni materijali (u skraćenoj varijanti) mogu biti dostupni samo registrovanim članovima Sindikata UINO.

2.10 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja članarine – dogovorena izrada istog radi rješavanja statusa članova Sindikata za vrijeme trudničkih bolovanja i bolovanja dužih od 42 dana, a što će biti realizirano do naredne sjednice Upravnog odbora.

OSTALI ZAKLJUČCI U RADU SINDIKATA:

– svi članovi organa Sindikata UINO treba da aktivno rade na omasovljenju članstva,
– kontinuirano realizirati razne pogodnosti za članove Sindikata, pri čemu nastojimo proširiti i osvježiti načine pomoći (prikazano na web-stranici sindikata),
– poduzimanje aktivnosti vezano za podjelu novogodišnjih paketića (za djecu članova Sindikata do 10 godina) i dr.

Kao što smo od samog početka isticali:

OVAJ SINDIKAT JE u potpunosti TRANSPARENTAN i otvoren.

Stvari prikazujemo onakvim kakve zaista i jesu. U vezi s tim ističemo da bez Kolektivnog ugovora (na državnom nivou) i bez potvrđivanja Reprezentativnosti našeg Sindikata kod Vijeća ministara BIH, nije moguće djelovati na povećanje plata, toplog obroka, prijevoza, regresa, novčanih naknada i na druga materijalna prava državnih službenika i zaposlenika.
Na tome radimo intenzivno, ali to nisu aktivnosti koje se mogu završiti preko noći. Potreban je mukotrpan rad, odricanje i zalaganje svih povjerenika Sindikata.

Ističemo: sva ova pitanja su neriješena i prisutna kod svih ostalih sindikata na državnom nivou, kod Saveza sindikata policijskih snaga BIH, kao i Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BIH.

Od Vas smo dobili povjerenje,
od Vas očekujemo strpljenje i razumijevanje,

jer ono što nisu uradili svi sindikati 13 godina prije nas, nije realno očekivati da ovaj Sindikat uradi za par mjeseci, a tek trebamo dobiti zvaničnu potvrdu reprezentativnosti. Bez toga se ne može ući u zakonitu borbu za veće plaće, naknade i ravnopravan odnos sa državnim službenicima i zaposlenicima u entitetima i nižim nivoima vlasti.

Dakle, trebamo podršku svakog zaposlenog u UINO: šutnja i čekanje šta će neko drugi uraditi dovela nas je do ovakvog (nezavidnog) položaja danas.

Učlanite se kolegice i kolege u Sindikat UINO,
budimo još jači i još reprezentativniji !

Ujedno ističemo da je sve ono što smo do sada uradili na snazi:
– Osiguranje od nezgoda-24 sata / Triglav osiguranje,
– Fit-pass /sportske aktivnosti,
– Unipromet / kupovina auto dijelova sa 10% popusta,
– Zuko-auto centar / servisiranje vozila i registracija na rate,
– u toku je organiziranje oftalmoloških pregleda pri regionalnim centrima uz mogućnost kupovine naočala na rate, o čemu će te biti blagovremeno upoznati ).

Također, ističemo da pružamo PRAVNU POMOĆ I ZAŠTITU svakom članu Sindikata i spremni smo odgovoriti na svako Vaše pitanje, na svaki Vaš zahtjev,

Sve navedeno možete naći na Web –stranici Sindikata UINO.
Napominjemo, sve Vaše inicijative i prijedlozi i dalje su dobrodošli, svi imate mogućnost aktivnog uključenja u rad Sindikata (čak i nečlanovi).

S poštovanjem,

Predsjednica Sindikata UINO
______________________
Ana Mrnjavac, s.r.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.