ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SINDIKATA I MENADŽMENTA UINO

Poštovane članice i članovi Sindikata,

želimo Vas upoznati da je dana 27.10.2021. godine održan sastanak između predstavnika Sindikata i našeg poslodavca,  menadžmenta UINO na čelu s direktorom, g. Mirom Džakulom.

Na sastanku se, prije svega, raspravljalo o gorućim temama (o kojima je na prethodnom sastanku raspravljalo i Vijeće za mirno rješavanje spora), a to su sporna pitanja vezana za najavu štrajka, upućena od strane Sindikata prema poslodavcu, kako slijedi:

1.vraćanje osnovice za plaće na nivo 498,10 KM odnosno 535,00 KM, koliko je iznosila do 2008. godine.

2. upućivanje zajedničkog Prijedloga Izmjene Zakona  o plaćama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 32/20), a kojim bi se tražilo:

a) izdvajanje zaposlenih u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje od ostalih zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, u poseban član Zakona, zbog specifičnosti radnih mjesta i poslova koji su u nadležnosti Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje i

b) revidiranje koeficijenata i platnih razreda zaposlenih u UINO, pri čemu bi bilo neophodno: 

*približiti i utvrditi realne koeficijente i platne razrede prema opisu poslova sistematiziranih radnih mjesta (isti koeficijenti za iste poslove i ista radna mjesta).

 *u okviru platnog razreda ispraviti razlike između najnižeg i najvišeg koeficijenta, posebno za srednju stručnu spremu iz razloga što su razlike između najnižeg (1,29) i najvišeg (1,39) koeficijenta minorne i neprihvatljive sa aspekta Sindikata.

Iako gornja problematika nije u nadležnosti UINO, kao naš poslodavac dužni su poduzeti korake u realizaciji traženog.

Ujedno, želimo Vas upoznati:

3. da je izmjena Odluke VM BIH o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknada za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje („Sl.glasnik BiH“ broj 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18) u fazi usvajanja i da je Sindikat na istu dao svoju Suglasnost (Akt broj: 84 / 3 – 09 / 21 od 28.09.2021.godine), uz napomenu da je upravo Sindikat tražio izmjenu ove Odluke;

4. da je otpočinjanje postupka Kolektivnog pregovaranja tema koju moramo inicirati zajedno sa ostala dva reprezentativna sindikata institucija BiH, odnosno uputiti zajedničku urgenciju prema VM BiH na prethodna obraćanja.

Pored izloženog, raspravljalo se o temama koje je Sindikat delegirao za ovaj sastanak, a to su:

  1. Pravilnik o premještaju zaposlenih u UNO,
  2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u UNO,
  3. Disciplinska komisija UNO i prava predstavnika Sindikata tijekom rasprave,
  4. Pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima,
  5. Službena odijela uposlenih, službene iskaznice i službene značke,
  6. Uvjeti rada i zaštita zaposlenih u UNO tijekom COVID pandemije,
  7. Uvjeti rada i snabdjevenost sredstvima i opremom za rad (uredski materijal, ispravnost vozila i dr.)
  8. Pravilnik o novčanoj nagradi uposlenih u UNO (transparentnost informacija).

Po svakoj pojedinačnoj temi, zaključeno je da će Sindikat aktivno biti uključen u radne grupe sa više predstavnika, kao i u one u kojima nije imao učešće do sada.

Također, niti jedan od navedenih prijedloga akata neće ići u realizaciju bez prethodnog usuglašavanja stavova UINO i Sindikata.

Nakon sačinjenog Zapisnika sa sastanka isti će Vam biti blagovremeno dostavljen.

Ukazujemo i na razgovor oko primjene Metodologije o izmjenama i dopunama metodologije za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda, (Sl.glasnik BiH broj 76/20 od 24.11.2020. godine), posebno u dijelu njezine potpune implementacije, koja je u toku i zbog obimnosti posla u fazi je donošenja rješenja. 

I naposljetku, naglašavamo da će, isključivo zahvaljujući našem Sindikatu, Odluka o troškovima smještaja i naknadama za odvojeni život, kao i izmjene  Metodologije (član 6. stav (1.) pod a) i pod b), kojim se značajno ide u korist zaposlenih u UINO) ići u proceduru usvajanja i pored blokada u radu državnih institucija.

Napominjemo da ovaj Sindikat ima jasne ciljeve, a to je borba za bolji materijalni status i poboljšanje radno-pravnih pitanja zaposlenih u UINO, prvenstveno članova Sindikata, na čemu ćemo biti istrajni i jedinstveni, do kraja i po cijenu ulaska u štrajk.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.