REPREZENTATIVNI SINDIKATI TRAŽE POVEĆANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZA 2024. GODINU I IZMJENE VAŽEĆIH ODLUKA VEZANIH ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Reprezentativni sindikati koji djeluju na nivou institucija Bosne i Hercegovine, odnosno Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, obratili su se predsjedavajućoj i svim ministrima u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za usvajanje Odluke o visini osnovice za obračun plate za 2024. godinu u iznosu od 650,00 KM, a koju je prema odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine bilo potrebno usvojiti najkasnije do 30.06. tekuće godine.

Predmetno povećanje koje se traži od strane reprezentativnih sindikata nije ništa više od iznosa inflacije za prvih devet mjeseci ove godine prema procjeni Centralne banke Bosne i Hercegovine i iznosi 8,33 %.

Također, istim aktom je zatraženo usvajanje nacrta Budžeta za 2024. godinu u što kraćem roku, kako bi isti blagovremeno bio upućen na usvajanje u parlamentarnu proceduru.

Reprezentativni sindikati su, pored navedenog, od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zatražili da u što kraćem roku izmijene Odluku o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla i istu usklade sa cijenama goriva obzirom da sredstva koja se isplaćuju nisu dostatna i ne pokrivaju stvarne troškove prevoza na posao i sa posla, a što je definisano Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Navedeni akt možete preuzeti OVDJE.

Također, upućena je URGENCIJA na zahtjev za izmjene važećih Odluka, tj. Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/07 i 6/12) i Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/12, 10/18 i 75/18).

 

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.