ISPRAVLJENA DISKRIMINIRAJUĆA ODLUKA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 9.11.2022. godine, donijelo je Odluku o dopunama odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18). 

Odluka je dopunjena na način da se iza članka 10. dodaje novi članak 10a. koji glasi:

                                                                       Članak 10a.

                                  (Naknade po temelju raspoređivanja zbog potreba službe)

(1) Uposleni u Upravi za neizravno oporezivanje koji je zbog potreba službe raspoređen u mjesto rada udaljeno od mjesta prebivališta više od 80 km ima pravo na mjesečne naknade, i to:

a) naknada za odvojeni život u visini od 300,00 KM;

b) naknada za smještaj u visini do 300,00 KM.

(2) Pravo na naknade iz stava (1) ovog članka ne pripada uposlenom koji je premješten po osobnom zahtjevu, uposlenom koji je prvi put raspoređen na posao i uposlenom koji je angažiran po temelju ugovora o radu na određeno vrijeme.

Napominjemo da se Sindikat UINO obratio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine inicijativom za ispravku iste, akt broj:33/9-09/20 od 29.09.2020. godine, iz razloga što je predmetna Odluka rukovodećim kadrovima Uprave za neizravno oporezivanje omogućila ostvarivanje ovih prava, a ostalim zaposlenim isto pravo je uskratila (članak 9. i 10. Odluke).

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvažilo je opravdanost ovog zahtjeva, te je na dopune Odluke tražena suglasnost Sindikata UINO, koju smo dostavili aktom broj:84/3-09/21 od 28.09.2021. godine.

Kako i pored toga do objavljivanja dopune Odluke nije došlo, Sindikat UINO uputio je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine urgenciju, akt broj:54-1/9-06-/22 od 22.7.2022. godine, nakon čega je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na svojoj 57. sjednici dana 9.11.2022.godine, aktom broj: 05-07-1-2590-79/22 od 10.11.2022. godine zadužilo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine da pripremi Odluku za potpisivanje i objavljivanje u Službenom glasniku, a što je i učinjeno, te je ista objavljena u Službenom glasniku BiH broj 79/22 i stupila je na snagu 14.12.2022. godine.

Kao i mnoge pomake koje je svojim aktivnim djelovanjem Sindikat napravio do sada, tako se i dopuna ove Odluke može pripisati isključivo Sindikatu UINO.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.