ODRŽANA 6. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE SINDIKATA UINO

6. redovna sjednica Skupštine SUINO, kojom je predsjedavao Zoran Popović, predsjednik Skupštine, održana je 10.07.2020. u Grudama.

Tom prilikom verifikovani su mandati novih delegata Skupštine i članova Upravnog odbora, kao i pojedinih članova komisija, i to: Komisije za nadzor, Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti i Statutarne komisije.

Također, donesena je i Odluka o imenovanju web-administratora Sindikata UINO.

Značajno je naglasiti da je, pored usvajanja Zapisnika sa 5. redovne sjednice, nakon razmatranja svih pojedinačnih stavki, Skupština jednoglasno usvojila Financijsko izvješće o utrošku i raspodjeli sredstava Sindikata za 2019.godinu, pri čemu je razmatran i period: I-polugodište 2020.godine, zaključno s 30.06.2020.godine, a što je prezentirala Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata.

Jedna od bitnih tačaka dnevnog reda Skupštine bila je i usvajanje Zapisnika Komisije za nadzor, vezano za utrošak i raspodjelu sredstava Sindikata u 2019.godini. Komisija za nadzor nad financijskim poslovanjem Sindikata dala je pozitivno mišljenje na Financijski Izvještaj Sindikata za 2019. godinu, uz prijedlog izmjene procenata raspodjele fondova, kako bi fondovi bili ravnomjerno raspoređeni, a što je od strane svih prisutnih delegata jednoglasno usvojeno.

U toku 2019. godine Sindikat je isplatio 44.688,00 KM na ime osiguranja od nezgode za svoje članove, iz fonda solidarnosti isplaćeno je ukupno 9.500,00 KM na osnovu bolesti članova Sindikata i članova domaćinstva.

Iz fonda solidarnosti isplaćeno je i 4.200,00 KM za naše članove koji su otišli u zasluženu penziju, a isplaćeno je i 4.500,00 KM na osnovu smrti člana Sindikata.

Na istoj sjednici Skupštine usvojen je i Pravilnik o organizovanju štrajka u UINO, tako da je Sindikat ispunio sve preduvjete, te stekao pravo i mogućnost za eventualno stupanje u štrajk.

Pored izloženog, Predsjednica Sindikata upoznala je prisutne o zajedničkim aktivnostima reprezentativnih sindikata koje se odnose na početak postupka kolektivnog pregovaranja sa VM/SM BIH. Također, spomenula je da su se pojedinačno i zajednički više puta obratili aktima prema Vijeću ministara BiH i prema Ministarstvu financija i trezora BiH, ukazujući na smanjene osnovice za plaće na državnoj razini i u vezi s tim diskriminirajući položaj državnih službenika u odnosu na zaposlene nižih razina vlasti. Jedan od zajednički upućenih akata je i Prijedlog mjera ušteda proračunskih sredstava u vrijeme pojave pandemije izazvane korona virusom.

Nadalje, prezentirala je rad Komisije za plaće i naknade u institucijama BIH, čiji je član, Odlukom VM BiH, kao predstavnik reprezentativnih sindikata. Ukazala je da je finaliziran tekst Nacrta metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenih u unutrašnje platne razrede. Isti je prošao proceduru e-konzultacija, a nakon dobijenog mišljenja na tekst Metodologije od strane reprezentativnih sindikata, proslijedit će se prema VM BIH u daljnju proceduru, a nadamo se do kraja godine i primjeni, kako je istaknula Predsjednica Sindikata.

U zadnjoj, 11. tački dnevnog reda, pod „Razno“ razmatrana je i sva ostala problematika u radu Sindikata, tako da je Skupština uspješno završila svoj rad u večernjim satima.

Istoga dana potpisan je i Ugovor sa odvjetničkim uredom „Markotić & partneri“ d.o.o. Mostar, a koji će omogućiti Sindikatu da, pored pružanja financijske pomoći iz sredstava fonda solidarnosti, pod povoljnim uvjetima pruži i pravnu pomoć i zaštitu svakom svom članu.

Dosadašnjim poduzetim radnjama i aktivnostima Sindikat je izgradio ugled unutar institucije, među članstvom, kao i izvan nje, a i ubuduće će činiti sve da tako i ostane. Na tome se radi intenzivno, to su aktivnosti za koje je potreban kontinuirani rad, odricanje i zalaganje prije svega pojedinaca, povjerenika Sindikata kao i svih njegovih članova, na čemu se Predsjednica svima, u ime Sindikata, srdačno zahvalila.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.