6. Sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO

Dana 23.02.2019. godine održana je 6. Sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje.

Na sjednici su predložene i razmatrane buduće aktivnosti Sindikata UINO nakon što je Vijeće ministara BiH na svojoj 163. sjednici održanoj 15.01.2019. godine donijelo Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti Sindikata UINO. Potvrđivanjem reprezentativnosti Sindikat UINO je dobio punu pravnu snagu i odgovornost da pokrene niz aktivnosti prema menadžmentu UINO, Upravnom odboru UINO i Vijeću ministara BiH.

Članovi Upravnog odbora SUINO iz regionalnih centara Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla i iz Središnjeg ureda dogovorili su hitno zakazivanje sastanka sa direktorom UINO i hitno obraćanje Vijeću ministara BiH po slijedećim pitanjima:

 • početak Kolektivnog pregovaranja,
 • povećanje osnovice za plate,
 • povećanje ili ujednačavanje iznosa toplog obroka i regresa sa državnim službenicima ostalih nivoa vlasti BiH,
 • otklanjanje diskriminacije po pitanju troškova odvojenog života i smještaja,
 • naknade za prijevoz prilagoditi stvarnim troškovima,
 • početak procesa napredovanja po platnim razredima,
 • osiguranje na poslu i redovni sistematski pregledi,
 • novi pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima UINO,
 • definisanje ostalih slučajeva plaćenog odsustva,
 • novi pravilnik o službenom odijelu i legitimaciji uposlenih u UINO,
 • uslovi za rad Sindikata UINO i sindikalnih povjerenika u UINO.

Osim ovih najvažnijih tema za Sindikat UINO i sve zaposlene u UINO, na sjednici je između ostalog, usvojen i Financijski izvještaj SUINO za 2018. godinu koji je prezentirala i pripremila Predsjednica Sindikata UINO. Dogovoreno je da se Finansijski izvještaj prezentuje putem web stranice Sindikata, kako bi svi članovi bili upoznati o raspodjeli sredstava u prvoj godini rada Sindikata, a što je ujedno obaveza i dužnost Sindikata na godišnjem nivou. Analiza Finansijskog izvještaja je pokazala da su sredstva korištena prema finansijskom planu za 2018. godinu i to u omjeru:

 • 70% sredstava od članarine je upotrijebljeno za osiguranje članova Sindikata od nezgode na i van posla i pomoć putem Fonda solidarnosti,
 • 29% sredstava od članarine je korišteno za tekuće troškove rada sindikata, održavanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine sindikata, kao i ostale manifestacije u organizaciji Sindikata.
 • 1% sredstava od članarine je usmjereno u fond za štrajk.

Na Sjednici su razmatrani i:

 • Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti za 2018. godinu,
 • Izvještaj sa manifestacije obilježavanja godišnjice osnivanja Sindikata UINO-Vlašić 2018 i
 • Izvještaj o podjeli novogodišnjih paketića za djecu članova sindikata.

Za novog člana Upravnog odbora SUINO, ispred RC Mostar imenovan je Milan Tomas.
Upravni odbor je donio odluku da rješavanje po žalbama na rješenja Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti prepusti Drugostupanjskoj komisiji Sindikata UINO.

Upravni odbor SUINO donio je odluku da se povodom obilježavanja 8. marta-Međunarodnog Dana žena svim ženama-članovima Sindikata UINO dodjele prigodni poklon-paketi.

Također, nastavljajući tradiciju organizovanja susreta zaposlenih u UINO, odlučeno je da se organizuju 10.Susreti zaposlenih UINO u Neumu u terminu od 12-14.04.2019. godine pod istim uslovima kao prethodne godine.

Predsjednica Sindikata

Ana Mrnjavac

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.