Informacija za medije

20. juna 2019.godine u okviru konferencije “Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti” u organizaciji Sindikata državne agencije za istrage i zaštitu, upriličeno je potpisivanje Sporazuma o suradnji između reprezentativnih sindikata na razini institucija

Bosne i Hercegovine, i to:

  1. Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini,
  2. Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i
  3. Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje

Svrha potpisivanja Sporazuma je opredjeljenost sindikata na zajedničko sindikalno djelovanje u cilju jačanja sindikalne organiziranosti i djelovanja, kolektivnog pregovaranja i ostvarivanja prava u socijalnom dijalogu radi poboljšanja ekonomskih, socijalnih i radnih uvjeta članova Sindikata.

Obzirom na uočene vidove diskriminacije prema zaposlenima u institucijama BiH, koje se odnose na nepostojanje Kolektivnog ugovora, kontinuirano smanjivanje osnovice za plaću, naknade za topli obrok, nepostojanje kolektivnog osiguranja, diskriminacije u pogledu primjene Zakona o PIO i dr., potpisnice Sporazuma su opredjeljene:

  • da upozore Institucije Bosne i Hercegovine jer postoji izraženo nerazumjevanje i opstrukcije u primjeni konvencija Međunarodne organizacije rada, koje se odnose na pravo sindikata na slobodu udruživanja, kao i zaštitu prava zaposlenih na organiziranje i kolektivno pregovaranje;
  • da ukažu da institucije Bosne i Hercegovine moraju uvažavati i uključiti reprezentativne sindikate, posebno kada se radi o izradi propisa i podzakonskih akata koji reguliraju prava iz radno-pravnog odnosa;
  • da osiguraju svim zaposlenim pravo na pravičnu zaradu i druge naknade, sigurne i zdrave uslove rada, kolektivno osiguranje, zaštitu prava profesije i struke, zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu i jednake prilike u zapošljavanju i profesionalnom napredovanju.

Prioriteti našeg budućeg zajedničkog djelovanja su intenziviranje aktivnosti na otpočinjanju kolektivnog pregovaranja, sa posebnim naglaskom na povećanje plaća za sve uposlene u institucijama BiH, da bi se donekle popravio materijalni status i nepravda koja se godinama čini prema ovoj najugroženijoj kategoriji uposlenih u državnim institucijama. S obzirom na događanja u prethodnim godinama (od 2012.) u kontekstu povećanja prihoda od neizravnih poreza, odnosno ukupnih proračunskih sredstava u BIH za preko 5% godišnje, kao i povećanja realnih troškova života za preko 6%, smatramo da je inicijativa zajedničkog djelovanja  reprezentativnih sindikata na razini BIH potpuno opravdana.

Naime, uposleni u institucijama BiH, po svojim primanjima su u mnogo nepovoljnijem položaju u odnosu na uposlene u državnim institucijama nižih razina vlasti, usljed toga postoji tendencija stalnog prelaska stručnih kadrova sa državnih u institucije entiteta, kantona/županija i općina, jer su bolje plaćeni za sličan, a mnogo manje odgovoran posao.

U svezi s tim  izražavamo svoje negodovanje u sljedećem:

  1. Visina osnovice za obračun plaće  –  dva puta je smanjena i kao takva se primjenjuje od 2012. godine. U periodu od 2008. godine do 2012. godine osnovica za obračun plaće smanjena je sa 535,00 KM na 495,00 KM, a nakon toga na 475,69 KM i ista je u primjeni od 2012. godine do danas.  Istovremeno, prosječna plaća u BiH je od 2012. godine povećana sa 826,00 KM na 875,00 KM, tj. za 5,93%, uz napomenu da u ovoj godini taj prosjek premašuje 900,00 KM.
  2. Topli obrok je sa 12,70 KM smanjen na 6,00 KM, kao i dnevnice za službena putovanja u Bosni i Hercegovini sa 50,00 KM na 25,00 KM
  3. Regres – smanjen sa 586,00 KM (u periodu od 2008. godine do 2012. godine) na 300,00 KM.
  4. Osiguranja od nezgode –  ne postoje, kao ni redovni zdravstveni pregledi koji bi trebali biti obvezni, niti postoji Zakon o zaštiti na radu na državnoj razini, a sve to ukazuje koliko su uposleni u institucijama BiH diskriminirani i nisko rangirani.

Ako uporedimo plaće na državnom sa plaćama nižih razina vlasti, značajna je razlika u plaćama i naknadama uposlenih do razine šefa unutarnje organizacione jedinice, pri čemu je taj iznos na entitetskim i nižim instancama veći i do 400,00 KM, ovisno od entiteta i radnog mjesta iste razine. Jedan od naših zahtjeva upućen je prema Vijeću ministara BIH u kojem tražimo da se osnovica za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za narednu godinu usvoji u visini od 65-70% od prosječne neto plaće na razini BiH (trenutna je na nivou od 55,06%), sve u cilju poboljšanja materijalnog statusa uposlenih na državnoj razini.

Upravo ovi nagomilani problemi i jesu povod za potpisivanje Sporazuma o daljnjoj međusobnoj suradnji i zajedničkom istupanju sva tri reprezentativna sindikata državnih institucija u BIH.

SAVEZ SINDIKATA POLICIJSKIH ORGANA U BOSNI I HERCEGOVINI,

Predsjednik

Dragan Krvavac

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE            

Predsjednica

Lejla Čopelj

 SINDIKAT UPRAVE ZA INDIREKTNO / NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Predsjednica

Ana Mrnjavac

Sarajevo, 21.06.2019.godine

Sporazum o suradnji između reprezentativnih Sindikata

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.