ODRŽANA SKUPŠTINA SINDIKATA I PROSLAVLJENA ŠESTA GODIŠNJICA OD OSNIVANJA SUINO

12. redovna sjednica Skupštine Sindikata UINO održana je dana 08.12.2023. godine u Trebinju. Pored usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice i analize realizacije njegovih zaključaka, na Skupštini je usvojen Statut Sindikata UINO, koji sadrži izmjene prethodno revidirane od strane Statutarne komisije, uz razmatranje istih na zadnjoj sjednici Upravnog odbora, a čime su stvorene pretpostavke za konačno verificiranje dokumenta od strane Skupštine.

Pored toga, jednako važna tačka dnevnog reda bila je i verificiranje mandata članovima organa Sindikata, prema prijedlozima izmjena usvojenim na regionalnim sastancima delegata Skupštine Sindikata, pri čemu je došlo do izmjene po jednog delegata: u Središnjem uredu, u RC Mostar i u RC Sarajevo. Navedene promjene inicirane su nastojanjem da se delegati više aktiviraju u svom radu, te da se uključe i novi predstavnici, koji bi dali veći angažman u odnosu na trenutni. Na istim sastancima izglasane su izmjene pojedinih članova Upravnog odbora, pri čemu je Upravni odbor bogatiji za dva nova člana,  jedan iz  RC Tuzla i jedan iz RC Sarajevo.

Na prethodni prijedlog članova Upravnog odbora mjesto predsjednika Upravnog odbora SUINO, pripalo je Nedžadu Šečiću, kolegi i dugogodišnjem članu Sindkata iz RC Tuzla, a što je verificirano većinom glasova svih delegata Skupštine, čime je Upravni odbor kompletiran u potpunosti.

Također, došlo je do izmjene nekoliko članova komisija i to: jedan član u Statutarnoj, jedan u II-stupanjskoj i jedan u Komisiji za raspodjelu sredstava fonda solidarnosti.

Nadalje, na sjednici je bilo riječi o radu Sindikata u 2023. godini, pri čemu je predsjednica Sindikata Ana Mrnjavac upoznala prisutne o svim aktivnostima poduzetim u tekućoj godini, aktima upućenim prema direktoru UINO, inicijativama prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i svim ostalim relevantnim instancama.

Prenijela je pojedinosti sa održanih sastanaka sa direktorom UINO, pri čemu je jasna opredijeljenost direktora na unaprjeđenje materijalnih i drugih radno-pravnih pitanja zaposlenih, uz postignuti dogovor da će se sastanci sa Sindikatom održavati kvartalno.

Podsjetila je na aktivnu suradnju sa ostala dva reprezentativna sindikata institucija BiH, te dosadašnje zajedničko istupanje u pravcu iniciranja usvajanja Proračuna za narednu godinu, traženja povećanja osnovice za obračun plaća (sa 600,00 KM na 650,00 KM), dnevnica za službena putovanja (sa 25,00 KM na 60,00 KM), te poduzimanja aktivnosti na otpočinjanju postupka kolektivnog pregovaranja, a što je goruće pitanje svih nas.

   U nastavku je prezentirala okvirni Plan rada za 2024. godinu, koji propisuje pravac sindikalnog rada i djelovanja, kao i plan raspodjele sredstava Sindikata, kako slijedi:

  • 59% – na osiguranje članova i isplate iz Fonda solidarnosti (bolesni, umirovljenici i smrtni slučajevi),
  • 39% – na troškove rada i plaćanja po odlukama Upravnog odbora (paketići, Dan žena i sl.) i
  • 2% – na štrajk.

Plan rada za 2024. godinu jednoglasno je usvojen.

Narednog dana održana je „Sindikalna radionica“, na kojoj su svi učesnici imali mogućnost postavljati pitanja, detaljnije se upoznati sa radom Sindikata, te dati svoje sugestije i prijedloge, koje će se uzeti u obzir u budućem radu Sindikata.

I ovaj put Sindikat je ukazao na svoje definirane ciljeve, a to su: borba za bolji materijalni status i poboljšanje radno pravnih pitanja zaposlenih u UINO, prvenstveno članova Sindikata, u ćemu ćemo biti istrajni i jedinstveni.

Glavni zaključak jeste da Sindikat i dalje treba kontinuirano raditi, unutar institucije i šire na ostvarenju postavljenih ciljeva, uz aktivno učešće svih angažiranih u tijelima Sindikata, a uz naš slogan: „Zajedno smo jači“.

U sklopu ovih susreta Sindikat je upriličio i izlet u Dubrovnik, a u večernjim satima, uz muziku uživo organizirana je i tombola, sa prigodnim darovima, te nagradnim vikendom u hotelu „Leotar“ u Trebinju i produženim vikendom za dvoje u Makarskoj, a mali djelić atmosfere prenosimo vam kroz fotografije iz naše fotogalerije.

.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.