Pismo Predsjedavajućem Vijeća ministara!

Broj: 18/9-12/19

Datum: 26.12.2019. godine                                                                         HITNO !

 

BOSNA I HERCEGOVINA

VIJEĆE – SAVJET  MINISTARA

N/r. Predsjedavajućeg, Dr. Zoran Tegeltija

Trg BiH br. 1

71000, Sarajevo

Poštovani Predsjedavajući,

povodom Vaše izjave  u vezi sa globalnim fiskalnim okvirom za naredni trogodišnji period, gdje ste  naveli da i ako dođe do povećanja budžeta  neće doći do suštinski značajnijeg povećanja, kao jedan od tri reprezentativna Sindikata želimo istaći da je neprihvatljivo da se i u narednom periodu zanemare potrebe zaposlenih na državnom nivou, dok se u isto vrijeme u medijima najavljuju povećanja plaća na nižim nivoima u javnoj upravi. Kao Sindikat institucije, koja prikuplja najveći dio prihoda za sve nivoe budžeta u BiH, zahtjevamo da se u 2020. godini izvrši povećanje izdvajanja od indirektnih poreza za budžet institucija na državnom nivou za najmanje 15%, a kako bi se mogle uskladiti plaće sa plaćama u javnoj upravi na nižim nivoima. Naime, od 2013. godine do danas izdvajanja od indirektnih poreza su povećana za skoro 30% nižim nivoima, dok za Budžet Institucija BiH nije izdvojena ni jedna jedina KM.

Stoga, tražimo povećanje izdvajanja u 2020. godini za 15%, kako bi se djelimično približili platama na nižimm nivoima vlasti, a u narednim godinama da se povećanje prihoda odrazi u istom procentualnom odnosu kao i nižim nivoima vlasti, a kako bi se poboljšala i materijalna sredstva za rad. Na jednoj strani imamo u medijima često informacije o nabavci skupocjenih automobila za Ministre i kabinete, dok je npr. vozni park u našoj Instituciji u prosjeku preko 10 godina star, i gdje se kupuju mala putnička vozila u vrijednosti oko 20.000 KM i to većinom u nedovoljnom broju.

Napominjemo, Uprava za indirektno oporezivanje je jedna od najlošijih institucija i kada je riječ o investicionim ulaganjima, uključujući i nabavku vozila. Kao potvrdu istog ukazujemo na vrlo lošu opremljenost pojedinih graničnih prelaza (kontejneri, koji su često bez struje i bilo kakvog vida zagrijavanja), bez ikakvih uvjeta za rad, a isti na samom ulazu u zemlju prezentuju Bosnu i Hercegovinu i šalju vrlo lošu sliku o stanju u državi. Nadalje, dok se s jedne strani u medijima često šire informacije o nabavci skupocjenih automobila za Ministre i kabinete, vozni park u našoj Instituciji u prosjeku je preko 10 godina star, a i kada se kupuju putnička vozila, to je vrlo mali broj vozila pri čemu kao nova koštaju do 20.000 KM i služe za svakodnevni rad carinskih i PDV-inspektora, iako je njihova vrijednost trenutno u potpunosti amortizovana. Kada je riječ i plaćama i naknadama, ukazujemo da naš inspektor ima plaću od 998 KM, dok inspektor na entitetskom nivou ima plaću od najmanje 1.400,00 KM. Iako smo u poređenju sa entiteskim poreznim upravama znatno efikasnija Insitucija, kako po prikupljanju prihoda, tako i po broju i iznosu duga koji nismo uspjeli naplatiti, imamo daleko najlošije uvjete za rad. Stoga, veliki broj uposlenih napušta službu i prelazi da radi na niže nivoe državne vlasti ili odlazi u javni sektor (npr. entitetske porezne uprave, ministarstva, općine, Vodovod, Komunalac i sl.), a značajan broj zaposlenih iz mlađe populacije odselio je u inostranstvo.

Napominjemo da se od indirektnih poreza za proračun na razini BiH u zadnjih 6 godina izdvaja konstantno 750 milijuna KM (kao da smo cijelo vrijeme na privremenom financiranju), dok su izdvajanja od indirketnih poreza entitetskim proračunima i BD u istom periodu povećana za preko 1,1 milijardu KM (u 2018. godini su veća za 27,32% u odnosu na 2013. godinu).

Također, ukazujemo da je ovaj Sindikat, zajedno sa ostala dva reprezentativna Sindikata institucija BiH uputio Zahtjev prema Vama, a kojim smo posebno tražili:

  • da se osnovica za obračun plaće poveća na minimalno 535,50 KM za 2020. godinu, koliko je i iznosila prije prvog smanjenja (2008.godine);
  • da se u 2020. godini od predviđenog povećanja prihoda (300 mil.KM) 100 mil.KM izdvoji za državni nivo, tj. da izdvajanja od indirektnih poreza iznose 850 mil. KM (umjesto dosadašnjih 750 mil.KM);
  •  Ukoliko bi povećanje prihoda bilo iznad planiranog iznosa od 300 mil.KM, tražimo da se izdvajanja za državni nivo utvrde u procentualnom iznosu kao i ostalim korisnicima, kako bi uposleni u institucijama BIH napokon postali izjednačeni sa uposlenim na nižim nivoima vlasti i kako bi jednako pratili trend povećanja troškova života.

Ističemo da ukoliko se ne budu planirala dovoljna sredstva za povećanje plaća zaposlenim na državnom nivou, bit ćemo prisiljeni poduzeti  sve Zakonom predviđene mjere kako bi ostvarili svoja prava, a prije svega dostigli približnu plaću kao na nižim nivoima vlasti, a što podrazumijeva i mogućnost štrajka upozorenja kao i kontinuiranog štrajka dok se ne riješe naši zahtjevi za usaglašavanjem plaća sa nižim nivoima vlasti. Sigurni smo da ćemo u saradnji sa ostala dva reprezentatina Sindikata na državnom nivou istrajati na ostvarenju našeg cilja i da novi saziv Vijeća Ministara ima spremnog pregovarača kada su u pitanju i plaće, kao i Kolektivni ugovor na državnom nivou, te ostala prava po pitanju radnog statusa na državnom nivou.

U Prilogu: Grafički prikaz osnovnih podataka iz informacije

S poštovanjem,

                        Predsjednica Sindikata UNO

       ______________________

                                                                                              Ana  Mrnjavac, s.r.

 

Prilog:

Grafikon 1. Pregled izdvajanja od indirektnih poreza u odnosu na 2013. godinu

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.