ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA VEZANO ZA OTPOČINJANJE POSTUPKA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

Aktom od 13.12.2019. godine tri reprezentativna sindikata institucija BiH inicirala su otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja o zaključenju kolektivnog ugovora za zaposlene u institucijama BiH, te su istim aktom Vijeću ministara BiH dostavili:

– zajedničku Odluka o imenovanju predstavnika reprezentativnih sindikata u pregovarački tim ispred reprezentativnih sindikata za kolektivno pregovaranje sa Vijećem ministara BiH, odnosno pregovaračkim timom ispred Vijeća ministara BiH,

– prijedlog Protokola o kolektivnom pregovaranju, između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i reprezentativnih sindikata, s jasno utvrđenom dinamikom kolektivnog pregovaranja kako je to uobičajena praksa i standard u kolektivnom pregovaranju između poslodavca i organizacija zaposlenih, kako u BiH tako i u susjednim zemljama. Prijedlog Protokola o kolektivnom pregovaranju sadržavao je i polugodišnju dinamiku izvršenja poslova kolektivnog pregovaranja, do konačnog usuglašavanja teksta kolektivnog ugovora.

Prethodno su, temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji, a sukladno odredbama čl. 90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17)  izradili zajednički Nacrt kolektivnog ugovora, s ciljem pokretanja postupka kolektivnog pregovaranja i u konačnici zaključenja kolektivnog ugovora.

Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BIH”, broj: 23/21) imenovana je Radna grupa za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine, a koja je na svom prvom konstituirajućem sastanku, između ostalog, donijela i zaključak da će zatražiti od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da imenuje pregovarački tim u ime poslodavca za kolektivno pregovaranje sa sindikatima, te da se odredi dinamika za pregovaranje o općem kolektivnom ugovoru.

Međutim, imamo saznanja da je predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, Salih Karčić, samostalno istupio i uputio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine inicijativu za otpočinjanje postupka kolektivnog pregovaranja,  čime je minimizirao rad tri reprezentativna sindikata na zajedničkom dokumentu, Nacrtu kolektivnog ugovora.

U vezi s tim, a sukladno članku 11. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11), Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje uputio je ovaj Zahtjev Ministarstvu pravde BiH, kojim traži dostavu informacija:

 

  • Da li su zaprimili Nacrt kolektivnog ugovora od Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i kakva je daljnja procedura u vezi s istim?
  • Da li je moguće ovako pojedinačno istupanje jednog reprezentativnog sindikata, bez obzira na odredbe članka  90. i 91. Zakona o radu u institucijama BiH?,

te ukoliko jeste:

  • Da li se može  i Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratiti na isti način, sa ciljem žurnog pokretanja procedure za donošenje kolektivnog ugovora.

Smatramo da reprezentativni Sindikat Uprave za neizravno oporezivanje, kao i  Savez sindikata policijskih organa u BiH, kojih se izravno tiče predmetna stvar, ima pravo na pristup ovim informacijama, sukladno članku 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, koje su od javnog interesa, sukladno članku 9. istog Zakona, kada je riječ o našim daljnjim aktivnostima vezano za otvaranje postupka kolektivnog pregovaranja i zaključenju kolektivnog ugovora.

U vezi s izloženim, Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje zatražio je žurni odgovor od ministra pravde i predsjedateljice Radne grupe za socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine.

Zahtjev kojeg potpisuje predsjednica Sindikata možete pročitati na ovom linku.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

Ovaj unos je objavljen u Aktuelnosti. Zabilježite trajni link.